افتخارات گروه صنعتی ناب استیل

در طی سالیان گذشته شرکت ناب استیل و گروه صنعتی ناب استیل موفق به کسب افتخارات زیادی شده است. کسب این افتخارات با همت کارکنان محترم گروه صنعتی ناب استیل صورت گرفته است.