ردیفکد کالاشرح کالاتعدادمبلغ واحد (ریال)مبلغ کلمبلغ تخفیف (ریال)
مبلغ کل ۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده ۰ تومان
مبلغ کل پس از کسر تخفیف و افزودن ارزش افزوده ۰ تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب