مصاحبه مدیر عامل شرکت ناب استیل

مدیر عامل شرکت  ناب استیل به عنوان تولید کننده نمونه ملی کشور در شبکه اول سیما  اهداف شرکت را بیان کرد  .