انتخاب گروه صنعتی ناب استیل بعنوان واحد نمونه صنعتی

بازدید وزیر محترم صنعت و معدن جناب آقای رحمانی از خط تولید گروه صنعتی ناب استیل به مناسبت انتخاب گروه صنعتی ناب استیل بعنوان واحد نمونه صنعتی استان مازندران